Kirjat

Pei­kon ta­ri­noi­ta on kir­jois­sa­kin, to­sin nii­hin on mer­kit­ty kir­joit­ta­jak­si Kari Väli­mäki. Se on se tyyp­pi, jon­ka aja­tuk­sis­sa kas­va­vas­sa met­säs­sä peik­ko asuu yh­des­sä pie­nen su­den, ke­tun, kar­hun ja mui­den otus­ten kans­sa. Ta­ri­nat tyk­kää­vät, kun nii­tä lue­taan. Lue si­nä­kin. Lai­naa kir­ja kir­jas­tos­ta tai han­ki oma.

 

Naavakuusikon tarinoita on koko­elma pie­niä tari­noita, joita iso­pei­kko on ker­tonut vuo­sina 2006 – 2016.

Naava­kuusikossa seik­kai­levat peikon lisäksi pieni susi, kettu ja karhu, ja ketä nyt sinne kul­loin­kin on tullut käymään.

Ja kuten kettu sanoo: "lopulta kaikki elämä on satua."

 

BoD | Suomalainen | Elisa Kirja | Ellibs | Apple Books | Google Play | Amazon

Si­ka­far­ma­ri on sa­tii­ri­nen ja ab­sur­di vei­ja­ri­ro­maa­ni.

Ka­le­vi läh­tee Af­rik­kaan ja koh­taa Ha­bi­kan. Tä­mä hou­kut­te­lee mie­hen ta­kai­sin Suo­meen vil­je­le­mään si­ko­ja ja tar­joa­maan elä­myk­siä ih­mi­sil­le. Kun mut­kat suo­ris­tu­vat, pa­luu­ta en­ti­seen ei ole.

Teok­sen on jul­kais­sut Osuus­kum­ma-kus­tan­nus 2016.

 

Osuuskumma | Elisa Kirja | Apple iTunes

To­den­sa­nat on ly­hyt­proo­sa­ko­koel­ma, spe­ku­la­tii­visi­ä mi­tä jos -ta­ri­noi­ta.

"To­den­sa­nat luet­tu­aan nou­see pin­taan kuin uu­des­ti­syn­ty­nyt. Va­joaa taas, up­poaa ja nou­see. Ei­kä tie­dä, purs­kah­taa­ko il­moil­le it­ku vai nau­ru. Niin hur­ja kir­ja, niin hy­vä, niin kiep­saut­ta­va."

Teok­sen on jul­kais­sut Osuus­kum­ma-kus­tan­nus 2014.

 

Osuuskumma | Elisa Kirja | Apple iTunes

Opi te­ke­mään e-kir­ja on säh­köi­sen kir­jan keit­to­kir­ja. Sii­nä ker­ro­taan pe­rus­re­sep­tit, joi­ta seu­raa­mal­la voi teh­dä ePub-, mo­bi- tai pdf-kir­jan. Oh­jeis­sa käy­te­tään mak­sut­to­mia, ver­kos­ta saa­ta­via vä­li­nei­tä. Li­säk­si ker­ro­taan in­die-kus­tan­ta­mi­ses­ta ja oma­jul­kai­suis­ta.

Teos on säh­köi­nen oma­jul­kai­su.

 

Elisa Kirja

Opi te­ke­mään e-kir­ja – 2. osa sy­ven­tää e-kir­ja­osaa­mis­ta epub-kir­jo­jen osal­ta. Teoksessa opetellaan tekemään anfangi ja käyt­tä­mään mui­ta­kin kuin pe­rus­­font­te­ja, pu­hu­taan ku­vi­en ase­moin­nis­ta, teks­tin ta­vu­tuk­ses­ta ja ko­ko e-kir­jan tek­ni­ses­tä toi­mi­vuu­des­ta.

Teos on säh­köi­nen oma­jul­kai­su.

 

Elisa Kirja

Kanisia säkeniä on ru­no­kir­ja. Sii­nä on mo­nen tyy­li­siä ru­no­ja, pe­rin­tei­sen suo­ma­lai­sis­ta ka­le­va­la­ryt­mi­sis­tä ja­pa­ni­lais­tyy­li­siin hai­ku­ ja tan­ka­ru­noi­hin. Ai­heet ovat tut­tu­ja: rak­kaus, elä­mä, ta­ri­nat, peik­kous. Tä­mä on ar­ki­ru­nout­ta, ei suur­ta tai­det­ta.

 

Elisa Kirja | Mediapinta

Naavakuusen takaa 1 – pie­nen su­den ta­ri­noi­ta on nos­tal­gi­nen ko­ko­elma tari­noi­ta pienestä sudenpoikasesta, ketusta ja karhusta.

Teos on säh­köi­nen oma­jul­kai­su.

 

Elisa Kirja

Naavakuusen takaa 2 – karhutarinoita on ko­ko­elma nos­tal­gi­sia tari­noi­ta kar­hus­ta, joka ei ihan aina ole ihan kilt­ti.

Teos on säh­köi­nen oma­jul­kai­su.

 

Elisa Kirja

Naavakuusen takaa 3 – peik­ko­ta­ri­noi­ta on ta­ri­na­ko­ko­elma nos­tal­gi­ses­ta pei­kos­ta ja pei­ko­tuk­ses­ta.

Teos on säh­köi­nen oma­jul­kai­su.

 

Elisa Kirja

Onnelliset tähtien alla

On­nel­li­set täh­tien al­la si­säl­tää ho­ros­koop­pi­ker­to­muk­sia, häi­väh­dyk­siä kah­den­tois­ta nai­sen elä­mäs­tä. Kir­jan on ku­vit­ta­nut Jaa­na Oja­lai­nen.

Teok­sen on ti­lan­nut ja jul­kais­sut Astro Bar Productions 2011. Pai­nos on lop­pu, ja oi­keu­det pa­lau­tu­neet te­ki­jöil­le.

 

Elisa Kirja

Blessed Under the Stars

Blessed Under the Stars – Horoscope Vignettes is a collection of moments and glimpses into the lives of twelve women.

 

Anna ja Sanna Barrineau ovat kään­tä­neet On­nel­li­set täh­ti­en al­la eng­lan­nik­si. Teok­sen saa e-kir­ja­na verk­ko­kau­pas­ta.

 

Elisa Kirja | Amazon | Apple iTunes | Google Play

Mukana antologioissa

Pei­kon ta­ri­noi­sta on mu­ka­va olla mui­den ta­ri­noi­den kans­sa sa­mois­sa kir­jois­sa. Näis­sä ne ovat.

 
Rataskärmes

Ratas­kärmes ja muita steam­punk-ta­ri­noi­ta -anto­logian ker­to­muk­sissa steam­punk­kiin yh­dis­tyy niin kau­hun, dek­ka­rin, sa­dun kuin länk­kä­rin piir­tei­tä.

 

Hampparin käyrä

 

Nysalor-kustannus

Hämärän periltä

Hämärän periltä - his­to­ri­al­li­sia kau­hu­no­vel­le­ja -ko­ko­el­man no­vel­leis­sa kur­kis­te­taan men­neen ajan vai­et­tu­ja sa­lai­suuk­sia

 

Ihtiriekko

 

Osuuskumma

Ei aivan ihmisiä

Ei aivan ihmisiä: Nano­koneita, uni­robot­teja ja älyk­käi­tä talo­ja. Teko­äly on koo­dattu osak­si elä­määm­me. Mut­ta mil­lai­sek­si muo­tou­tuu maa­ilma, jos­sa eri­lai­set älyk­kyy­det toi­mi­vat rin­ta rin­nan?

 

Mandisa

 

Osuuskumma | Elisa Kirja

Metsän kronikka

Metsän kronikka: Puut kertovat tari­noita itses­tään ja toisis­taan. Ne ovat ajat­televia ja kes­kuste­levia olen­toja, joiden ok­sien suo­jissa voi tapah­tua monen­lai­sta. Puut puhu­vat, mutta kuu­letko heitä?

 

Kuolematon

 

Osuuskumma | Elisa Kirja

Trollguld

Troll­guld och andra berättelser: tio novel­ler från finska scifi- och fantasy­författare. De tio berättelserna för dig bland annat till en mystisk cirkus och en dold fyrö.

 

Myggorna

 

Osuuskumma | Elisa Kirja | Amazon

Satuja ja loruja

Satuja ja loruja Mirja Pyykön kuvit­ta­mana on Kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Palt­ta ry:n 2017 jul­kai­se­ma satu­an­to­lo­gia.

 

Hyvää lääkettä

 

Elisa Kirja

13 kuoliaaksi vaiettua rikosnovellia

13 kuo­liaak­si vaiet­tua ri­kos­no­vel­lia si­säl­tää Dek­ka­rit­fes­ti­vaa­li – ri­kos­paik­ka­na Var­kaus 2017 lan­see­raa­man dek­ka­ri­no­vel­li­kir­joi­tus­kil­pai­lun par­haat no­vel­lit.

 

Minä niin rakastin sinua

 
The Self-Inflicted Relative – 33 Fantastic Stories in 100 Words

Self-Inflicted Relative is an anthology of drabbles in English.

 

Cheese, The Return

 

Osuuskumma | Elisa Kirja | Amazon

Ajantakojat

A­jan­ta­ko­jat – Kum­ma­lin­nun mu­ni­a 3 Ajan­ta­ko­jat on raa­pa­le­an­to­lo­gi­a, jos­sa mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­set ta­pah­tu­mat odot­ta­vat, et­tä saa­vat jär­jes­täy­ty­ä lu­ki­jan aja­tuk­sis­sa ja muut­tu­a ta­pah­tu­neik­si.

 

Ah­din lah­jat, Har­min paik­ka, Ho­pe­a­lant­ti, Hä­mä hä­mä häk­ki, Il­ta­kah­vin jäl­keen, Kel­lo­pe­li­sep­pä, Pa­luu, Pat­sas­te­lu­a, Puu­tar­ha­juh­lat, Reu­na, Sii­vous­päi­vä, Ul­ko­pu­o­li­nen, Vie­hä­tys­voi­ma

 

Osuuskumma | Elisa Kirja

Luces del norte

Luces del norte. Antología de ciencia ficción finlandesa presenta nueve voces y nueves relatos del bizarro finlandés, ahora por primera vez en castellano.

 

El piano de cola

 

Osuuskumma | Elisa Kirja | Apple iTunes | Amazon

Steampunk! Silintereitä ja siipirattaita

Steam­punk! Si­lin­te­rei­tä ja sii­pi­rat­tai­ta on kol­mas Osuus­kum­ma-kus­tan­nuk­sen 2016 jul­kai­se­ma steam­punk-an­to­lo­gia ja tuo höy­ryn ja si­vis­tyk­sen Suo­meen, mah­ti­ter­van ja si­sun maa­han.

 

Kellopeliseppä

 

Osuuskumma | Elisa Kirja | Apple iTunes

Pimeää pimeämpi

Pi­meää pi­meäm­pi – Kum­ma­lin­nun mu­nia 2 on Osuus­kum­ma-kus­tan­nuk­sen 2016 jul­kai­se­ma raa­pa­le­an­to­lo­gia.

 

Sy­vän­teen syr­jäl­lä, Jää­te­lö­soo­daa, Vi­han­nes­keit­toa sir­kuk­ses­ta, Ome­na­tä­dit, Tah­don sa­laat­tia, Pei­kon aar­re, Mat­to­kaup­pias, Mies, jo­ka pää­si saa­til­le, Eta­na­li­ma, Lin­ja-au­tos­sa on tun­nel­maa, Si­ka­mais­ta, Ve­to­he­po, Kor­jaus, Vauh­ti­pyö­rän ka­lib­roin­ti, Ko­te­lo, Ran­ta­hie­kal­la, Jou­lu­pi­pa­ri, Jou­lu­ruuh­ka, Jou­lu­kuu­si

 

Osuuskumma | Elisa Kirja

Kristallimeri

Kris­tal­li­me­ri – ta­ri­noi­ta me­ri­ros­vois­ta on Osuus­kum­ma-kus­tan­nuk­sen 2015 jul­kai­se­ma an­to­lo­gia.

 

Elämä raapaleina I – V

 

Osuuskumma | Elisa Kirja | Apple iTunes

Kirja kuljettaa

Kir­ja kul­jet­taa on Kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Palt­ta ry:n 2015 jul­kai­se­ma Kir­jan vuo­si 2015 -juh­la-an­to­lo­gia.

 

Keitto

 

Elisa Kirja

Hei rillumapunk!

Hei Ril­lu­ma­punk! on Kuo­riais­kir­jo­jen 2015 jul­kai­se­ma an­to­lo­gia, ny­ky­päi­vän kons­tai­le­ma­ton­ta viih­det­tä, jo­ka ei kor­kea­kult­tuu­ril­le ku­mar­ra.

 

Karhu ja savottalaiset

 

Aavetaajuus | Elisa Kirja

Kummalinnun munia 1

Kum­ma­lin­nun mu­nia 1 on Osuus­kum­ma-kus­tan­nuk­sen 2015 jul­kai­se­ma raa­pa­le­an­to­lo­gia.

 

Met­säi­nen vil­la­pai­ta, Lu­ku­touk­kien met­sä­ret­ki, Ai­kan­sa ku­ta­kin, Ham­mas­peik­ko, Sia­mi­lai­set, Ke­nen vuo­ro? Kuo­le­vi, Näy­te, Ot­ta­kaa va­ras kiin­ni, Vih­doin­kin kah­den, Py­säk­ki, Laut­tu­ri, Kuo­le­vin toi­nen, Har­ras­te­li­ja, Jou­lu­puk­ki, Mu­seo­kier­ros, Vai­mol­la pa­koon, Met­sän vii­mei­nen, Tal­vi­tur­kin heit­to

 

Osuuskumma | Elisa Kirja

Ruumiittomat

Ruu­miit­to­mat on Osuus­kum­ma-kus­tan­nuk­sen 2014 jul­kai­se­ma ko­koel­ma suo­ma­lai­sia aa­ve­no­vel­le­ja.

 

Uudet perunat

 

Osuuskumma | Elisa Kirja | Apple iTunes

Myyttiset luonto­tarinat

Myyt­ti­set luon­to­ta­ri­nat on Luon­nos­ta Si­nul­le II -hank­keen 2012 jul­kai­se­ma an­to­lo­gia.

 

Syvällä metsässä

 

Linkki

Novellit 2011

No­vel­lit 2011 on Gum­me­ruk­sen 2011 jul­kai­se­ma an­to­lo­gia Mart­ti Joen­pol­ven no­vel­li­kil­pai­lun par­haim­mis­tos­ta.

 

Peili

 

Linkki

Etäällä on lähellä

Etääl­lä on lä­hel­lä on Kan­san­va­lis­tus­seu­ran Etä­opis­ton 90-vuo­tis­an­to­lo­gia. Teos on jul­kais­tu vuon­na 2010.

 

Tarinoiden taju

 

Linkki